กรณีศึกษาSystem:Personnel Salary Management Application

Corp.:TAKEI PLASTIC (THAILAND) CO.,LTD.

Personnel Salary Management Application
       เป็นระบบงานในการคำนวณเงินเดือนและการทำงานล่วงเวลา (O.T.) ของพนักงานในบริษัทโดยทำงานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ซึ่งมีข้อดีในการป้องกันการทุจริต จากการรูดบัตรแทนกัน เนื่องจากผู้เป็นเจ้าของลายนิ้วมือนั้นๆ เท่านั้นจึงจะสามารถทำการสแกนเข้ามาได้ 
       นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถคำนวณรายได้ทั้งพนักงานรายเดือนและรายวัน การทำงานแบบกะเช้า กลางวัน และเย็น ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังแบ่งกลุ่มทำงานได้เป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อกำหนดเวลาเข้าและออกงานในเวลาที่ต่างกัน เช่น กลุ่มพนักงานแม่บ้าน, กลุ่มงานพนักงานรายวัน, กลุ่มพนักงานรายเดือน, กลุ่มงานวิศวกร หรือกลุ่มงานผู้บริหาร

ตัวอย่างฟอร์มหลัก ที่สำคัญในการใช้งานฟอร์มกลุ่มงาน

แอปพลิเคชั่น PSM Retrieve มีหน้าที่ดึงข้อมูลจากเครื่อง Scan ที่ได้รับการ Scan ลายนิ้วมือของพนักงาน 

       เมนูในส่วนของการ Process เงินเดือนพนักงานได้ จะทำให้เข้าสู่กระบวนการ Process ซึ่งจะต้องรอให้โปรแกรมคำนวณจนเสร็จดังรูปข้างล่าง
หมายเหตุ ผลจากการ Process จะทำให้เราได้รับข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของแต่ละวันพร้อมทั้งค่าทำงานล่วงเวลาของช่วงเวลาต่างๆ
 

รายงาน Employee O.T (Working Day) – แสดงรายงานการทำ O.T ของพนักงานต่างๆ ในแต่ละวัน
 

รายงาน Employee O.T Report – แสดงรายงานการทำ O.T ของพนักงานต่างๆ ของเดือนปัจจุบัน